Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 51 / 30.01.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 51

ОТНОСНО: Предложение за допълнение на Решение № 579 от 25.07.2019 г на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец допълва свое Решение № 579 от 25.07.2019 г., като създава в него точка трета със следният текст:

„3. Общински съвет - Лясковец определя на Кмета на Община Лясковец срок за изпълнение на действията по точка втора, до 31.03.2020 г.“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/