Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 48 / 30.01.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 48

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.094, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица”, по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.094 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” отговаря на Стратегическа цел III: „Устойчиви, качествени и достъпни услуги за подобряване на социалния капитал и развитие на човешките ресурси”, Приоритет 3.2 „Повишаване качеството на социалната инфраструктура и подобряване на социалния капитал”, Специфична цел 3.2.2. „Насърчаване развитието на социални иновации и социална икономика”, Специфична цел 3.2.3. „Прилагане на комплексни мерки за интеграция на уязвимите групи чрез насърчаване приобщаването и подкрепа на социалното включване” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.094 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/