Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 45 / 30.01.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 45

ОТНОСНО: Предаване на новоизграден актив: „Водопровод по бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец“ за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” – гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.198ж и чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5 и ал.6 от Закона за водите (ЗВ).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл. 198ж от ЗВ във връзка с чл. 198б, т. 2 от ЗВ, Община Лясковец да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, за управление следният новоизграден актив: „Водопровод по бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец“ находящ се по улица с о.т. 399 - о.т. 397 - о.т. 396 - о.т. 385 - о.т. 2006 - о.т. 384 - о.т. 383 - о.т. 380 в гр. Лясковец с балансова стойност: 98 121,02 лв. без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото решение като изпрати уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, с приложени копия на необходимите документи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/