Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 44 / 30.01.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 44

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2020 г., съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява прогноза за парични постъпления от приватизация, съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 111 600.00 лв.

3. Годишният план за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложение № 1