Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 43 / 30.01.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 43

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 година, съгласно Приложение № 1.

2. Годишната програма по т. 1 може да бъде актуализирана с решение на Общински съвет - Лясковец.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец извършването на последващите, съгласно закона действия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложение № 1