Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 40 / 30.01.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 40

ОТНОСНО: Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на незастроени имоти или имоти, които не се ползват през цялата година на територията на Община Лясковец, при подадена декларация от собствениците или ползвателите на такива имоти, до края на предходната година.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.66, ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 6 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Изменя Наредбата за определянето на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, приета с Решение № 569 от 25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец, а именно:

В Приложение № 1 към чл.18 от Наредбата (по чл.17, т.1) - Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване:

1. По точка 1 от декларативната част - отпадат текстовете за клиентски номера в „Йовковци“ ООД и „Енерго-Про“ ООД.

2. Текстовете на точка 2 и 3 от декларацията - отпадат изцяло.

3. Текстовете на точка 4 и 5 от декларативната част, съответно стават точка 2 и 3.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/