Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 370 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 370

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.5 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Променя Наредбата за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж, както следва:

1. В чл.3 се правят следните допълнения:
- създава се т.4 – деца и граждани.

2. В чл.4 се правят следните допълнения:
- създава се ал.4 – При необходимост и съобразно потребностите на населението Общината може да разкрива и/или предоставя и други видове социални услуги.
- създава се ал.5 – Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.

3. Чл.6 се изменя така:
чл.6, /1/ Общинският съвет определя числения състав на ДСП съобразно броя на ползвателите и приетия стандарт за численост на персонала / на 8 абоната се полага един служител/.
/2/ За други видове социални услуги, съгласно чл.4, ал.4 и ал.5 – числеността на персонала е съобразно решение на Общинския съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/