Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 346 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 346

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем съгласно §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с постъпили молби с вх. №№ ОС 2941/01.09.2005г. от Иван Стефанов – председател на СРС “Подкрепа” гр.Велико Търново и М 1445/09.09.2005г. от Антония Тонкова – координатор на КНСБ за Община Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и СРС “Подкрепа” гр.Велико Търново, Общинска организация гр.Лясковец за обект – общинска собственост – помещение с площ 12 кв.м на ІІ-ри етаж в сграда, находяща се в гр.Лясковец, ул. “Никола Козлев” 70 до 26.10.2012г.

2.Продължава договор за наем между Община Лясковец и Общинската организация на КНСБ гр.Лясковец за обект – общинска собственост – помещение с площ 12 кв.м на ІІ-ри етаж в сграда, находяща се в гр.Лясковец, ул. “Никола Козлев” 70 до 26.10.2012г.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнителни споразумения към договорите за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/