Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 336 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 336

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема на Община Лясковец и определяне критерии, показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, чл.19, чл.22, ал.2 и чл.26, ал.2 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.17, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и чл.26, ал.2 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет - Лясковец възлага на кмета на Община Лясковец да обяви конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии и разписания по тях от областната транспортна схема на Община Лясковец, обособени в пакет, за срок от 5 години, както следва:
- Линия № 41 – Горна Оряховица – Добри дял – Козаревец;
- Линия № 43 – Горна Оряховица – Добри дял – Козаревец - Джулюница;
- Линия № 99 – Горна Оряховица – Драгижево – Мерданя;
- Линия № 101 – Джулюница – Велико Търново.

2. На основание чл.17, ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет – Лясковец делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурса на кмета на Община Лясковец.
3. На основание чл.19 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет – Лясковец утвърждава следните критерии и начини за оценка и класиране на кандидатите в конкурса:

3.1. Място на съдебна регистрация /максимален брой точки – 10 т./:
- седалище и данъчно регистрирани в гр.Лясковец - 10 т.
- седалище и данъчно регистрирани в други населени места - 5 т.

3.2. Участие в изпълнението на транспортни схеми – областни и републикански /максимален брой точки – 15 т./:
- срок на изпълнение – до 5 години включително - 5 т.
- срок на изпълнение от 6 до 10 години включително - 10 т.
- срок на изпълнение над 10 години - 15 т.

3.3. Възраст на автобусите /максимален брой точки – 18 т./:
- до 5 години включително - 2 т. на автобус
- над 5 години - 1 т. на автобус

3.4. Наличие на собствена и наета сервизна и гаражна база /максимален брой точки – 10 т./:
- собствена база - 10 т.
- наета база - 5 т.

3.5. Наличие на собствени МПС, необходими за изпълнение на транспортната схема, обявена в конкурса /максимален брой точки – 10 т./:
- до 50% включително собствени МПС - 5 т.
- от 50% до 100 % включително собствени МПС - 7 т.
- при 100 % собствени МПС - 10 т.

3.6. Допълнителни услуги в превозните средства /максимален брой точки – 9 т./:
- за всички предложение услуги, осигуряващи допълнителни удобства по време на пътуването – 1 т. на автобус.

3.7. Начин на образуване на предлаганата цена на един пътнико-километър, с включено ДДС /максимален брой точки – 10 т./:
- най-ниска себестойност - 10 т.,
- за всяка следваща по-висока - 2 т. по-малко

3.8. Наличие на оборудване на превозните средства за превоз на трудно подвижни лица /максимален брой точки – 9 т./:
- по 1 т. на автобус

3.9. Екологичност на превозните средства, доказано чрез представен документ /максимален брой точки – 9 т./:
- по 1 т. на автобус

3.10. Наличие на допълнителни предложения със социално значение за Община Лясковец /максимален брой точки – 10 т./:
- от 1 т. до 10 т.

3.11. Възможност за оперативно ръководство и контрол /максимален брой точки – 10 т./:
- от 1 т. до 10 т. за всяко предложение.

Необходим брой автобуси за обслужване на пакета от автобусни линии:
- основни автобуси – 6 броя;
- резервни автобуси – 3 броя.

Оценката е точкова /максимален брой точки 120/. Класирането на офертите на кандидатите се извършва на база на общия брой на натрупаните точки. На първо място се класира кандидатът получил най-голям брой точки.

4. На основание чл.22, ал.2 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет – Лясковец определя цена на документацията за участие в конкурса – 100 лв.

5. На основание чл.17, ал.5 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет – Лясковец определя комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения в следния състав:

Председател:
Мариан Точев Атанасов – заместник кмет на Община Лясковец.

Членове:
1. Даниела Димитрова Терзиева – гл.юрисконсулт при Община Лясковец.
2. Николай Стойнев Николов – директор на Дирекция “ФСДУС” при Община Лясковец.
3. Венелин Борисов Георгиев – представител на Общински съвет – Лясковец.
4. Представител на РОДАИ – В. Търново.
5. Представител на КАТ – Пътна полиция.
6. Представител на Териториална данъчна дирекция – В.Търново.
7. Представител на браншова организация – Национална транспортна камара.

6. В договора за възлагане на обществен превоз да се включи клауза “спечелилият конкурса, при неспазване на условията, които е предложил да бъде санкциониран от общинска администрация”.
7. Общинска администрация да проучи възможността за разкриване на автобусни спирки в с.Джулюница по направления: “Центъра” – ул.”Александър Стамболийски” и “Центъра” – ул.”Трети март”, при спазване на съответните нормативни документи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/