Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 326 / 28.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 326

ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии.

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.71, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост. 

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/