Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 311 / 28.06.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 311

ОТНОСНО: Предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец и с годишни награди за заслуги към Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, Правилата и критериите за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец и становище на ПК по “Образование, култура, православна църква и вероизповедания”.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предлага за утвърждаване на тържествената сесия на Общински съвет – Лясковец на 29 юни 2005г. следните предложения за решения:

1. Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец” Негово Високопреосвещенство Великотърновски Митрополит Григорий за цялостен принос към Община Лясковец за утвърждаване на духовността и християнските ценности.

2. Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец” Мария Генчева Къцаркова за дарителската й дейност към Община Лясковец.3. Удостояване с годишни награди /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец:

- в областта на културата Пенка Иванова Тодорова;
- в областта на спорта Мирослав Илиев Йорданов;
- в областта на спорта Калоян Стефанов Махлянов.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/