Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 310 / 28.06.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 310

ОТНОСНО: Именуване на площад в село Козаревец.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Именува площад находящ се в пространството между улици с осови точки 100-142а-141а и осови точки 100-143а и УПИ І – за читалище в кв.64 по плата на село Козаревец с името “Марияна Димитрова”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/