Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 281 / 28.04.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 281

ОТНОСНО: Учредяване вещно право на ползване.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.3 от Закона за общинската собственост, §5 от Закона за народните читалища, чл.41, ал.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба вх.№ 447/16.03.2005г. на председателя на читалищното настоятелство при НЧ “П.Р.Славейков 1903” с.Добри дял.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на читалищното настоятелство при НЧ “П.Р.Славейков 1903” с.Добри дял върху 50 дка общински поземлен фонд, представляващ част от имот № 200001 /с площ 52.884 дка/ - други селскостопански територии, ІІІ категория, местност “Ганчов кладенец”, землище с.Добри дял, актуван с акт за частна общинска собственост № 172/22.04.1997г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години с председателя на читалищното ръководство при НЧ “П.Р.Славейков 1903” с.Добри дял.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/