Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 256 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 256

ОТНОСНО: Приемане годишен план за приватизация на обекти съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2005г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема план за приватизация през 2005 година съгласно приложения списък.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите, както следва:
1. Парични постъпления от приватизация съгласно чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 250 000 лева, в това число:
1.1.За попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК – 9 % /22 500 лева/;
1.2.За фонда за инвестиции и дълготрайни активи съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗПСК – 91 % /227 500 лева/.

ІІІ. Планът за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2005 година

1. Обособени части от имуществото на общинска фирма ”БКС“ ЕООД гр. Лясковец:
1.1. УПИ ХІ – за производствено-складови дейности, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 4200 кв.м /АОС-ч № 464/27.10.2003г./ - открита процедура за приватизация;
1.2. УПИ ІV – за производствено-складови дейности, кв.159 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1800 кв.м, заедно с построената в него сграда – склад /АОС-ч № 433/18.11.2002г./;
1.3. УПИ VІІ – за хранително-вкусова дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 2000 кв.м, заедно с построената в него сграда – столова /АОС-ч № 429/18.11.2002г./;
1.4. УПИ ІV – за производствено-складови дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1470 кв.м /АОС-ч № 426/18.11.2002г./;
1.5. УПИ V – за производствено-складови дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1030 кв.м, заедно с построената в него сграда – склад строителни материали с навес /АОС- ч № 427/18.11.2002г./;

2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общинските търговски дружества:
2.1. УПИ І – за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, кв.67 по ПУП на гр.Лясковец, с площ 5860 кв.м., заедно с построената в него спортна зала – незавършено строителство, три броя заварени строежи по смисъла на чл.53 а от Закона за устройство на територията /АОС-ч № 470/15.12.2003г./ - открита процедура за приватизация, предстояща процедура за провеждане на публично оповестен конкурс;
2.2. УПИ VІІ – за стопанска инициатива, кв.52 по плана на с.Драгижево, с площ 247 кв.м, заедно с построената в него сграда бивше училище АОС-ч № 506/10.08.2004г./ - открита процедура за приватизация, предстояща процедура за провеждане на публично оповестен конкурс;
2.3. УПИ І – за стопанска инициатива в база “Честово”, кв.151 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 5465 кв.м /АОС-ч № 365/09.12.1999г./;
2.4. УПИ ІІІ – за стопанска инициатива в база “Честово”, кв.151 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 4200 кв.м, заедно с построени в него сгради – склад – 2 бр., навес към склад /АОС –ч № 367/09.12.1999г./;
2.5. УПИ ІV – за стопанска инициатива в база “Честово”, кв.151 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 3306 кв.м, заедно с построени в него сгради – обори и пристройка /АОС-ч № 368/09.12.1999 г./;
2.6. Масивна сграда със застроена площ 104.58 кв.м и обособен в нея “Магазин за хранителни стоки” и “Кафе-аператив”, находяща се в южната част на плодово тържище заедно с навес с площ 12 кв.м /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял /АОС-ч № 517/07.12.2004г./;
2.7. Масивна сграда със застроена площ 177.16 кв.м, находяща се в източната част на плодово тържище заедно с навес с площ 17 кв.м /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял /АОС-ч № 517/07.12.2004г./;
2.8. Масивна централна сграда на плодово тържище със застроена площ 78.53 кв.м и навес към нея с площ 5.60 кв.м /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял /АОС-ч № 517/07.12.2004г./;
3. Недвижим имот № 000484 – 4.256 дка, находящ се в с.Драгижево и построените върху него дърводелска работилница – нова, дърводелска работилница – стара и дърводелска работилница с навес, включени в активите на “БКС” ЕООД гр.Лясковец /АОС-ч № 434/13.12.2002г./.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/