Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 254 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 254

ОТНОСНО: Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа “за ”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец да подпишат представения от Община Велико Търново и Общински съвет – Велико Търново предварителен договор за подготовка на “ПИЕНО” ЕООД гр.Велико Търново за приватизация.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/