Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост 17.08.2021 Заповед №1745 / 16.08.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години, считано от стопанска 2021/2022 година на следния имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: №37664.106.3 (номер по предходен план 106003), с начин на трайно ползване (НТП): нива, категория: трета, с площ 10 950 кв.м., находящ се в землището на с. Козаревец, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) №1222 / 28.05.2019 г.

Заповед №1745 / 16.08.2021 г.