Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 19.05.2021 Заповед №1057 / 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II - за производствено складови дейности, в кв. 159 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, с площ от 2 730 кв.м., заедно с построената в него едноетажна масивна сграда, метална конструкция (склад), със застроена площ 384 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №431 / 18.11.2002 г.

Заповед №1057 / 19.05.2021 г.