Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост 18.01.2021 Заповед №165 / 18.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за обществено и делово обслужване, в кв. 114 по Подробния устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, с основна площ 14,50 кв.м. и с помощна площ 6,24 кв.м., находящ се в с. Мерданя, общ. Лясковец, в едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка), описан в Акт за частна общинска собственост №678 / 01.10.2010 г.

Заповед №165 / 18.01.2021 г.