Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-4850 / 29.09.2014 г. 30.09.2014 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: С Решение № 509 от Протокол № 48 на заседание на Об С, проведено на 18.09.2014г. е: 1. Дадено разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 063030 с площ от 341 м2 и начин на трайно ползване „нива” и поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 000235 с площ от 2320 м2 и начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, по Картата за възстановена собственост на землището на с.Козаревец, община Лясковец, местността „До шосето”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлени имоти с №№ 063030 и 000235 и обединяването им с установяване на конкретно предназначение „за движение и транспорт” в зона от вида „предимно производствена”. 2. Одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени със следните №№ - поземлен имот 063030 с начин на трайно ползване „нива” и поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 000235, начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местността „До шосето”. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията Решение № 509 / 18.09.2014г. на ОбС Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец