Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3842 / 23.07.2014 г. 23.07.2014 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Изработен е проект за Подробен устройствен план- План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхват урегулиран поземлен имот ХVІІІ-1491а и граничещи с него І-1492 и ХVІ-1491, в кв.53 по действащия Подробен устройствен план на гр.Лясковец, за установяване на свързано застрояване на вътрешната регулационна линия между имотите, при запазване установената устройствена територия за жилищно застрояване Ж(м) с пределно допустими стойности на показателите в съответствие с действащата нормативна уредба по устройство на територията за застрояване с малка височина (до 10м), плътност, интензивност и озеленяване, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Промяната е отразена със съответен цвят в приложените скици - графична част към преписката. Като заинтересувани лица, собственици на граничещите имоти, можете да се запознаете с проекта, който е на разположение в стая № 17 на Община Лясковец. На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в едномесечен срок от датата на получаване на настоящото обявление, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец