Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3841 / 22.07.2014 г. 23.07.2014 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1127 от 21.07.2014год. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхват урегулиран поземлен имот ХVІІІ-1491а и граничещи с него УПИ І-1492 и УПИ ХVІ-1491 в кв.53 по действащия Подробен устройствен план на гр.Лясковец, за установяване на свързано застрояване на вътрешната регулационна линия между имотите, при запазване установената устройствена територия за жилищно застрояване Ж(м) с пределно допустими стойности на показателите в съответствие с действащата нормативна уредба по устройство на територията за застрояване с малка височина (до 10м), плътност, интензивност и озеленяване, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповед № 1127 от 21.07.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец