Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3073 / 11.06.2014 г. 11.06.2014 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 881 от 10.06.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на УПИ ІV-611 в кв. 125, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, посоченият УПИ да се раздели и в границите на съществуващия имот, се обособят два нови урегулирани поземлени имоти, от които единият с конкретно предназначение и показатели за жилищно застрояване в зона от вида Ж(м) - застрояване с малка височина до 10,0м, плътност на застрояване П застр. 20% -60%, интензивност на застрояване К инт. 0,5 – 1,2, озеленена площ 40% - 60%, вторият с показатели съобразени с преобладаващата околна зона от вида Ж(м) с конкретно предназначение „за автокъща и КОО” и пределно допустими стойности за плътност на застрояване П застр. - 80%, интензивност на застрояване К инт. 2, озеленена площ Поз 20%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 881 от 10.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец