Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3072 / 11.06.2014 г. 11.06.2014 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 879 от 09.06.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват урегулирани поземлени имоти ІХ и ІV в кв.4, и граничещите с тях урегулирани поземлени имоти Х и ІІІ в кв.4, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят дворищно-регулационните граници между тях, като се поставят в съответствие с имотните граници между поземлени имоти с №№ 2319 – 2320 и 2328-2327 по действащия кадастрален план, за които е отреждането им, при запазване на установените за тях устройствени зони от вида Ж(с) и Ж(м) с пределно допустими показателите за преобладаващо застрояване със средна височина до 15м и малка височина Жм (до 10,0м), плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 879 от 09.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец