Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3044 / 10.06.2014 г. 10.06.2014 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: С Решение № 463 от Протокол № 41 от заседание на Об С Лясковец, проведено на 30.05.2014г. е: 1. Дадено разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143002 с площ от 4499м2 и начин на трайно ползване „лозе”, по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена”, с цел промяна предназначението на земеделската земя и в съществуващите му граници установяване на зона от вида „предимно производствена”, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота. 2. Одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143002 и начин на трайно ползване „лозе” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена”.   На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец