Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация и застрояване на с. Драгижево - ИЖС-2999 / 09.06.2014 г. 09.06.2014 Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на село Драгижево в обхват урегулирани поземлени имоти ІІІ-503 и ІV- 785 в квартал 35. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в стая № 11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец