Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение на вниманието на всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на община Лясковец 03.06.2014 Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, изготвени на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2014/2015 г. Ви уведомявам следното: 1. Срокът за подаване на декларации по чл. 69 и заявление по чл. 70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) е 31 юли 2014 г. 2. Собствениците, особено тези, които обработват лично земите си, респективно ги заявяват за подпомагане, трябва да знаят, че ако не подадат декларации, то имотите им ще се включат в споразумението като имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, т. нар. „бели петна”. 3. Имоти, за които има сключени договори и ползвателите не са подали заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, също се включват в споразумението като имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, т. нар. „бели петна”. 4. Декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи се подават лично или чрез пълномощник в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 31 юли 2014 г. 5. Декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи задължително трябва да бъдат придружени с документи за собственост, договори за наем, аренда или други документи, доказващи правното основание за ползване на земеделската земя.