Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2787 / 30.05.2014 г. 02.06.2014 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 796 / 29.05.2014 г.на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Драгижево, общ. Лясковец (План за регулация) в обхват на урегулирани поземлени имоти ІV-785 и ІІІ-503 в кв. 35 и Проект за Подробен устройствен план за застрояване, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, УПИ ІV-785 и ІІІ-503 в кв. 35 да се обединят и в границите на съществуващите имоти с №№ 785 и 503, се обособи нов урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за жилищни нужди” с показатели за зона от вида Ж(м) - застрояване с малка височина до 10,0м и пределно допустими стойности за плътност на застрояване П застр. до 60%, интензивност на застрояване Кинт. до 1,2, озеленена площ min 40%, определен начин на основното застрояване - „свободно”, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец