Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2431 / 13.05.2014 г. 14.05.2014 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 618 от 29.04.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот ХVІІ-1291 в кв.65 и граничещия с него урегулиран поземлен имот ХVІ-1289 в кв.65, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се промени дворищно-регулационната граница между тях, като се постави в съответствие с имотната граница между поземлени имоти с №№ 1291 и 2030 по действащия кадастрален план, за които е отреждането им, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. От 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец