Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-1302 / 14.03.2014 г. 14.03.2014 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 364 от 13.03.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Добри дял, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот VІ-418 в кв.31А и граничещите с него, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 208 от ЗУТ и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят границите му, като се поставят в съответствие с границите на поземлен имот с № 533 по действащия кадастрален план, за който е отреждането му, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. От 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец