Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници 09.01.2014

О Б Я В А
1. Община Лясковец, гр. Лясковец, област Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, тел. 0619/22055, факс: 0619/22045, на основание чл. 17, ал. 4 и чл. 20 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Решение № 373 / 31.10.2013 г. на Общински съвет Лясковец и Заповед № 23 / 07.01.2014 г. на Кмета на Община Лясковец, открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема от квотата на Община Лясковец за срок от 5 (пет) години, при следните условия: 2. Предмет и основание на конкурса: 2.1. Предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 5 (пет) години по автобусни линии от областна транспортна схема от квотата на Община Лясковец, както следва: 2.1.1. Автобусна линия № 43В - Горна Оряховица - Добри дял - Козаревец - Джулюница с часове на тръгване от: - автогара гр. Горна Оряховица - 7.10; 10.50; 14.00; 16.30; 18.10; 19.50; - с. Джулюница - 6.40; 8.00; 12.00; 15.00; 17.20; 19.00; 2.1.2. Автобусна линия № 99 - Горна Оряховица - Драгижево - Мерданя с часове на тръгване от: - автогара гр. Горна Оряховица - 7.45; 10.20; 14.15; 16.20; - с. Мерданя - 6.45; 9.00; 11.05; 15.00; 17.00; 2.2. Основание: чл. 17 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. 3. Изисквания към кандидатите: 3.1. да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, изискуем от Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. 3.2. да нямат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към общината по седалището си, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3.3. членовете на управителните органи на превозвача да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 259 от Наказателния кодекс; за престъпление за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс както и за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран. *Обстоятелствата по точка 3.3 се удостоверяват с декларация от участника, като при подписването на договор за превоз избраният за изпълнител е длъжен да докаже това обстоятелство с удостоверение, издадено от надлежен орган. 3.4. да разполагат със собствена или наета гаражна и/или сервизна база за обслужване и поддържане на автобусите в изправност. 3.5. До участие в конкурса се допускат само кандидати, отговарящи на настоящите изисквания, които са подали предложение за участие, окомплектовано с всички документи, определени в конкурсната документация. 4. Изискванията към водачите на автобусите, с които ще се извършва обществения превоз на пътници: 4.1. да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС. 4.2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или да не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност. 4.3. да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 2, т. 2 от Закона за движение по пътищата. 4.4. да отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози. 5. Технически условия към превозните средства: 5.1. Транспортните средства могат да бъдат от всички класове автобуси. 5.2. Автобусите трябва да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 6. Специфични изисквания: кандидатите да разполагат с изискващия се минимален брой автобуси - 3 основни и 1 резервен. 7. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие в конкурса: Документацията за участие в конкурса се закупува до 10.02.2014 г. в Информационния център на Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, срещу представен платежен документ за внесена такса от 50 лв. 8. Място и краен срок за подаване на предложенията: Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационния център в Община Лясковец в запечатан плик, върху който се отбелязва поредния номер, дата и час на подаване. Краен срок за подаване на предложенията – 17.00 часа на 11.02.2014 г. 9. Дата, място и час на отваряне на предложенията: Предложенията представени в определения срок, се отварят на 12.02.2014 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец, находяща се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 10. Критериите, начините за оценка и класиране на кандидатите са посочени в документацията за участие в конкурса. За допълнителна информация тел.: 0619 / 2 20 55.   д-р Ивелина Гецова Кмет на Община Лясковец